Behandlingsindsatsen på Villa Frederik

Behandlingsindsatsen tager altid afsæt i de mål, der er beskrevet i handleplanen fra myndighed.

For at sikre børnenes trivsel og positive udvikling vil vi arbejde ud fra forskellige metoder og faglige tilgange:

Neuroaffektiv udviklingspsykologi: Vi har en for­ståelse for børns udvikling indenfor de tre domæ­ner – det kognitive, det motoriske og det følelses­mæssige.

Det pædagogiske fundament: Anerkendende og guidende tilgang, hvor vi ser bagom barnets adfærd og sociale ageren. Vi vil møde alle med respekt, åbenhed og nysgerrighed – og vi arbejder altid med børnene i deres nærmeste udviklingszone.

Hverdagens behandlingstilgang vil være baseret på en traumebaseret tilgang og en mentaliserings­baseret referenceramme. Low Arousal tilgangen er afgørende for personalets arbejde med målgrup­pen.

Mentaliseringsbaseret familiebehandling vil være fundamentet for samarbejdet og støtten til famili­erne. Der vil være mulighed for at anvende metoder som fx legeterapi.