Behandlingsindsatsen på Frederikshøj

Formålet med behandlingen på Frederikshøj er at øge elevernes trivsel ved at lære børnene at mestre de praktiske, følelsesmæssige, sociale og adfærdsmæssige udfordringer, de oplever i deres hverdag.

Vi ønsker at nedbryde de primære barrierer for, at barnet kan være i et mindre indgribende tilbud som specialskole eller folkeskole.

På Frederikshøj arbejder vi ud fra miljøterapeutiske principper, og en eklektisk tilgang i en bred vifte af forskellige metoder: Low Arousal, spejling, AART, LØFT samt FIT.

Miljøterapi

På Frederikshøj tager vi afsæt i Miljøterapi, som er en planlagt og struktureret behandlingstilgang der overordnet sikrer en tydelig, genkendelig og tryghedsskabende ramme omkring eleverne. Vi træner elevernes færdigheder i hverdagens aktiviteter og bruger de situationer, der opstår i løbet af skoledagen til at foretage behandlingsmæssige interventioner. Det sker fx i undervisningen, hvor eleverne øves i at håndtere kravsituationer på en hensigtsmæssig måde og bryde med tidligere reaktionsmønstre.

Low Arousal

Low Arousal er en metodisk tilgang, vi på Frederikshøj tager udgangspunkt i, når vi ser på barnets adfærd som en strategi til at klare en svær situation. Det betyder, at vi har en tilgang til elever, hvor vi taler roligt i alle situationer - både for at forebygge konflikter, holde alles nervesystemer i ro generelt samt nedtrappe eventuelle konflikter. Vi ser bagom barnets adfærd og hjælper barnet til ro gennem vores egne handlinger. Grundtanken ligger tæt op ad Ross Greenes holdning, at ”børn, gør det bedste de kan”.

Spejling

Spejling er en metode, hvor vi validerer børnenes følelser, og via vores egen adfærd, hjælper dem til at få øje på andre mestringsmuligheder. Metoden udgør grundkimen i vores behandlingsarbejde på Frederikshøj. Vi bruger det i hverdagen - også når vi arbejder med børnenes sociale- og adfærdsmæssige udfordringer.

Adapted Aggression Replacement Training (AART)

AART er et evidensbaseret træningsprogram, der er udviklet til børn med udadreagerende adfærd. AART bygger på Kognitiv Adfærdsterapi og Social Færdighedstræning og kan hjælpe med at give børnene redskaber til at fungere i sociale sammenhænge samt styre og kontrollere vredesudbrud. Samtidig udvikles deres evne til at ræsonnere moralsk og empatisk. På Frederikshøj arbejder vi i hverdagen med elementer af AART - både i forhold til den enkelte elev og den samlede klasse, hvilket styrker elevernes syn på sig selv og hinanden.

Løsningsfokuseret Tilgang (LØFT)

LØFT er en analysestrategi, vi benytter i samtaler med børn og forældre. Strategien går ud på at fokusere på fortidens succeser for at bane vejen for den fremtid, børnene og familierne ønsker sig.

Feedback Informed Treatment (FIT)

FIT er et samtaleværktøj, vi anvender på Frederikshøj med børn og forældre. Formålet med FIT er at evaluere og forbedre kvaliteten og effektiviteten af de forskellige indsatser og metoder, vi bruger i dagligdagen.