Behandlingsindsatsen på Solbakken

Formålet med behandlingen på Solbakken er at øge elevernes trivsel ved at lære børnene at mestre de praktiske, følelsesmæssige, sociale og adfærdsmæssige udfordringer, som de oplever i deres hverdag.

Vi ønsker at nedbryde de primære barrierer for, at barnet kan være i et mindre indgribende tilbud som specialskole eller folkeskole.

På Solbakken arbejder vi ud fra miljøterapeutiske principper, og en eklektisk tilgang i en bred vifte af forskellige metoder: PALS, AART, LØFT, KAT, Neuroaffektiv pædagogik og Low Arousal.

Miljøterapi

På Solbakken tager vi afsæt i miljøterapi, som er en planlagt og struktureret behandlingstilgang der overordnet sikrer en tydelig, genkendelig og tryghedsskabende ramme omkring eleverne. Vi træner elevernes færdigheder i hverdagens aktiviteter og bruger de situationer, der opstår i løbet af skoledagen til at foretage behandlingsmæssige interventioner. Det sker bl.a. i undervisningen, hvor eleverne øves i at håndtere kravsituationer på en hensigtsmæssig måde og bryde med tidligere reaktionsmønstre. Fx når en elev har svært ved at koncentrere sig eller bliver angst i klassen, og får hjælp til sætte ord på og opnå bedre forståelse af de følelser og tanker, situationen aktiverer i eleven. Eller i frikvarteret, når eleverne har svært ved at finde eller indgå relevant i fællesskaber i skolegården, så trænes dette af det pædagogiske personale og barnets lærere.

Positiv Adfærd i Læring og Samspil (PALS)

PALS er en udviklingsmodel, som har til hensigt at udvikle, styrke og støtte en positiv, inkluderende og proaktiv skolekultur, der omsættes til handling i skolemiljøet. Vi anvender elementer fra PALS til at fokusere systematisk på anerkendelse og belønning af ønsket social adfærd samt håndtering og begrænsning af adfærdsproblemer.

Adapted Aggression Replacement Training (AART)

AART er et evidensbaseret træningsprogram, der er udviklet til børn med udadreagerende adfærd. AART bygger på Kognitiv Adfærdsterapi og social færdighedstræning og kan hjælpe med at give børnene redskaber til at fungere i sociale sammenhænge, og styre og kontrollere vredesudbrud, ligesom deres evne til at ræsonnere moralsk og empatisk udvikles. På Solbakken bruger vi elementer af AART i hverdagen med den enkelte elev og i klassen, hvilket styrker elevernes syn på sig selv og hinanden.

Løsningsfokuseret Tilgang (LØFT)

LØFT er en analysestrategi, som vi anvender i samtaler med børn og forældre. Strategien går ud på at fokusere på fortidens succeser for at bane vej for den fremtid børnene og familierne ønsker sig.

Kognitiv Adfærdsterapi (KAT)

Igennem strukturerede KAT-samtaler arbejder vi med barnet eller den unges tanker, følelser, adfærd og krop. Målet med KAT er, at vi styrker evnen til mere nuanceret og realistisk tænkning. Børnene og de unge vil dermed opleve at kunne handle mere effektivt i forhold til egne langsigtede mål og ønsker for fremtiden.

Neuroaffektiv pædagogik

Neuroaffektiv pædagogik tager afsæt i neuropsykologisk udviklingsteori kombineret med tilknytningsteori. I praksis betyder det, at der tages udgangspunkt i zonen for nærmeste udvikling indenfor det kropslige, følelsesmæssige og mentaliserende område. Målet er, at vi gennem opmærksomhed på leg, omsorg og udfordring støtter barnets udvikling af personlige og sociale kompetencer samt evne til selvregulering i en støttende relation med den voksne.

Low Arousal

Low Arousal er en metodisk tilgang, vi på Solbakken tager udgangspunkt i, når vi ser på barnets adfærd som en strategi til at klare en svær situation. Det betyder, at vi har en tilgang til elever, hvor vi taler roligt i alle situationer - både for at forebygge konflikter, holde alles nervesystemer i ro generelt samt nedtrappe eventuelle konflikter. Vi ser bagom barnets adfærd og hjælper barnet til ro gennem vores egne handlinger. Grundtanken ligger tæt op ad Ross Greenes holdning, at ”børn, gør det bedste de kan”.