Behandlingsindsatsen på Specialinstitutonen Amadeus

Behandlingen på Specialinstitutionen Amadeus er altid baseret på en individuelt tilrettelagt behandlingsplan.

Behandlingsplanen udarbejdes med udgangspunkt i myndigheds handleplan og personalets observationer af barnet - og i tæt samarbejde med barnet selv og dets familie og netværk. Behandlingsplanen evalueres hver 6. uge mhp. eventuel justering.

Behandling på Specialinstitutionen Amadeus tager udgangspunkt i følgende evidensbaserede tilgange og metoder:

Miljøterapi

Miljøterapi er en behandlingsorienteret tilgang, der tager afsæt i dagligdagen og dens forskellige aktiviteter og struktur.
Børnene tildeles bl.a. individuelle ugeskemaer og overblik over hvilke færdigheder, der skal trænes. Vi arbejder i hverdagens gentagende aktiviteter og anskuer alt samvær med børnene som potentielle behandlingsrum.

Mentaliseringsbaseret socialpædagogik

På Specialinstitutionen Amadeus arbejder vi ud fra mentaliseringsbaseret socialpædagogik, som bidrager til at udvikle barnets mentaliseringsevne. Fokus er på barnets fortolkning af egne og andres tanker, intentioner, følelser, ønsker og behov, så barnet udvikler bedre selvfornemmelse, selvstændighed og fornemmelse for sig selv og andre.
Center for Socialpædagogik & Psykiatri

Kognitiv Adfærdsterapi (KAT)

Igennem løbende strukturerede KAT-samtaler støtter vi børnene i at forstå egne tanker, følelser og handlinger. Målet med KAT er, at børnene opnår mere kontrol over egne følelser og tanker – og bliver i stand til at bevæge sig væk fra den (selv-)skadende adfærd, når den opstår.

Low Arousal

Low Arousal fokuserer på at finde løsninger, der nedbringer højt stressniveau hos barnet. Medarbejderne på Specialinstitutionen Amadeus er trænede i at bevare roen og undgå konfrontationer, regulere eget og barnets affektniveau samt aflede og deeskalere problemskabende adfærd og konflikter. Metoden er relevant, da målgruppen på institutionen er præget af et vedvarende og stort impulspres, der giver sig udslag i et lynhurtigt optrappende konfliktniveau og udadreagerende adfærd.

Inddragelse

Et vigtigt led i arbejdet på Specialinstitutionen Amadeus er inddragelse af børnene, der bor her. Vi afholder ugentlige børnemøder, hvor børnene får mulighed for at sætte ord på, hvordan de oplever hverdagen. Vi tror på, at medinddragelse både styrker børnenes individuelle udvikling, deres fællesskabsfølelse og evne til at tage ansvar – og at det øger den samlede trivsel og behandlingsindsats i vores hus.

Familie, netværk og almene fællesskaber

Forældre og netværk er en vigtig del af børnenes fremtid og deres chance for at klare sig på trods af udfordringer. Vi tilrettelægger derfor behandlingsindsatsen i samarbejde med forældrene og guider dem i at understøtte den igangsatte behandling. Vi prioriterer og understøtter et tæt samvær ml. forældre og barn – bl.a. ved at tilbyde samvær og weekendbesøg på institutionen efter behov. Vi afholder flere årlige fester med deltagelse af familie og netværk.

På Specialinstitutionen Amadeus støttes alle børn i at gå til en fritidsaktivitet og deltage i et alment fællesskab udenfor institutionen. Deltagelse i fritidsaktiviteter understøtter behandlingsarbejdet på Specialinstitutionen Amadeus og øger børnenes evne til at klare sig på sigt.

Vil du se Specialinstitutionen Amadeus' behandlingskoncept?

Institutionsleder Søren Fouchard

Skriv eller ring til institutionsleder Søren Fouchard, hvis du vil se vores behandlingskoncept.